PP-228, Lodhran-V , Ezat Javaid Khan (PTI)= 34635, Syed M. Rafi Uddin (Ind)=42719

Ezat Javaid Khan (PTI)Syed M. Rafi Uddin (Ind)
3463542719